• حداقل دارای ۸ کاراکتر باشد حداقل ۸ کاراکتر.
    کلمه عبور باید حداقل قدرت قوی را داشته باشد.
    شاخص قدرت

    register